Programy szkoleń wstępnych bhp – kto za nie odpowiada

Programy szkoleń wstępnych bhp – kto za nie odpowiada
Programy szkoleń wstępnych bhp – kto za nie odpowiada

Pracownik szkoły, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp w szkole, ma przeprowadzić szkolenia wstępne z bhp z nowo zatrudnianymi pracownikami. Czy przygotowane przez niego programy szkoleń muszą być zatwierdzone przez dyrektora?

Jak przygotować programy szkoleń bhp

Szczegółowe kwestie związane z przeprowadzaniem szkoleń wstępnych z zakresu BHP regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia  programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.  Z kolei z dalszych przepisów wynika m.in., że programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3 rozporządzenia.  Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców. Zatem to pracodawca odpowiada za prawidłową realizację szkolenia. Tym samym to dyrektor powinien zatwierdzać programy szkolenia przygotowane przez osobę wykonującą zadania służby bhp w szkole.

Zapamiętaj!

Programy szkoleń wstępnych, jeśli są przygotowywane przez pracownika powinny być zatwierdzone przez pracodawcę. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Egzamin nie jest właściwym rozwiązaniem

Jak wynika z § 12 rozporządzenia odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne nie kończy się egzaminem. Egzaminem kończą się szkolenia pracodawców oraz szkolenia okresowe. W konsekwencji więc sprawdzenie wiedzy pracownika odbywającego szkolenie wstępne nie może mieć postaci egzaminu.

Więcej o BHP w oświacie dowiesz się na certyfikowanym kursie e-learningowym na platformie eLerneo.pl.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – § 3, § 7, § 12.

Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Ekspert Portalu Oświatowego

Może Ci się również spodoba