RODO w procesie rekrutacji do szkoły

RODO w procesie rekrutacji do szkoły
RODO w procesie rekrutacji do szkoły

Zbliża się okres rekrutacji do szkół. W świetle ograniczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych warto wiedzieć, jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z rekrutacją.

Co powinno znaleźć się we wniosku o przyjęcie do szkoły

Należy zaznaczyć, że na etapie postępowania rekrutacyjnego powinny być pobierane wyłącznie dane wskazane w art. 150 Prawa oświatowego. Zgodnie z art. 149 Prawa oświatowego wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły składa się do jej dyrektora.  Zgodnie z kolei z art. 150 tej ustawy wniosek o przyjęcie zawiera:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych – wskazanie wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole.

Do wniosku dołącza się również dokumenty wskazane w art. 150 ust. 2, przykładowo:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  itd.

Ograniczenie zakresu przetwarzanych danych

Katalog danych, które mogą być zbierane w trakcie postępowania rekrutacyjnego ma jednak charakter enumeratywny, czyli zamknięty. Nie można go zatem uzupełnić o inne, nie wymienione pozycje. Byłoby to możliwe przykładowo wówczas, gdyby ustawodawca w art. 150 stwierdził, że wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera „w szczególności” określone pozycje. Brak użycia przez ustawodawcę określenia „w szczególności” oznacza jednak, że katalog danych zbieranych przy rekrutacji nie może zostać rozszerzony.

Dodatkowe dane mogą być zbierane za zgodą (rodziców, opiekunów prawnych) już po przyjęciu kandydata do szkoły.

Więcej porad dotyczących przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych znajdziesz na stronie:

https://www.poradyodo.pl/oswiata-20

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – art. 149, art. 150.

Michał Łyszczarz
ekspert portalu PoradyODO.pl

Może Ci się również spodoba