RODO w placówce oświatowej a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

RODO w placówce oświatowej a pomoc psychologiczno-pedagogiczna
RODO w placówce oświatowej a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Czy placówka oświatowa musi przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych wrażliwych związanych z zapewnieniem opieki pedagogiczno-psychologicznej i organizacją nauczania specjalnego?

Odpowiedź:

Co do zasady nie. Zakładam, że w pytaniu chodzi i ocenę skutków przetwarzania danych o której mowa w art. 35 RODO. Ocena skutków przetwarzania danych będzie wymaga na potrzeby analizy ryzyka.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 24 RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze – administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Ryzyko naruszenia praw i związane z nim analizy pozwalają określić katalog sytuacji, które mogą powodować zagrożenia. Zbiór ryzyk wraz z precyzyjnym określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływem na chronione dobra (np. przetwarzanie danych wrażliwych w związku z organizacją pp lub kształcenia specjalnego), pozwala na przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

W praktyce, w odniesieniu do każdej operacji przetwarzania danych (np. przetwarzanie danych wrażliwych w ramach pomocy pp czy kształcenia specjalnego), administrator musi ocenić, czy i na ile jest ona ryzykowna dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Robi w tamach podstawowej analiz ryzyka. Jeżeli  taka analiza wykaże, że dany rodzaj przetwarzania (np. przetwarzanie danych wrażliwych  w ramach pomocy pp czy kształcenia specjalnego),  może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, wówczas należy dokonać pogłębionej analizy tej czynności – ocenę skutków dla ochrony danych) (art. 35 RODO).

Jednocześnie, w art. 35 ust. 3 RODO wskazuje się, że przeprowadzenie ww. oceny skutków jest obligatoryjne  m.in. w przypadku, gdy podmiot przetwarza na dużą skalę dane wrażliwe. Moim jednak zdaniem przetwarzanie danych wrażliwych w ramach pomocy pp czy kształcenia specjalnego nie jest przetwarzaniem na dużą skalę o której mowa w tym przepisie. Tym samym wydaje się, że nie potrzebujemy takiej oceny w opisanym przypadku.

Zwracam uwagę, że również komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony nie wskazuje, akurat przypadku przetwarzania danych w  jednostce oświatowej jako obligującego do przeprowadzenia takiej oceny,

Podstawa prawna:

Art. 42, 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

__

Dariusz Skrzyński
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Może Ci się również spodoba